Аҧсуа жәлар ринструментқәа

аԤхьарца
Аԥхьарца – ижәытәӡатәиу аԥсуа жәлар ринструментқәа ируакуп. Ҩ-хыцк рыла ишьақәгылоу, зыҵа харгьежьу, здека иашоу инструментуп. Ахыц иашоуп, аҽы ахахәыц аҿоуп, иара ахәмарра иалагаанӡа амзаша ахьыршьуеит.
Аԥхьарца - аԥсуаа аԥхьарца алаҳаҵла, алҵла, ашәҵла иалырхуеит. Еиҳарак аԥхьарца ашәҵла иалырхуеит. Ажәытәан аҧхьарца амҟәыба мамзаргьы аӡахәа иалырхуан
Аԥхьарца арахәыцқәа аҽы ахахәыц иалхуп
Ахыц азы алаба итыруа аҵла ахкқәа ирылырхуеит (араса, ашымҳа, амжәа, абгыӡыр)
Аԥхьарца аҟны ихәмаруа еиҳарак ахацәа роуп. Аҧхьарца адырҳәоит итәаны. Иазырҳәо, аинструмент иаҧхьаҟала ириашаны икуп, иарӷьа напала икуп ахыц.
аҩымаа
Аҩымаа – ижәытәу аԥсуа инструментқәа ируакуп. Ажәлар рыҟны ҩ-маак змоу змоу ҳәа иашьҭоуп. аҩымаа ари акәакьтә арфа ҳәа иашьҭоуп. Аҩымаа алҵла иалырхуеит. Ахәамҵ аформа ацилиндр форма амоуп. Адека ахықәала, абжьаратә цәаҳәала илгоуп ихәыҷу акылаарақәа 14. Дара ирыҵырхоит арахәыцқәа еиқәынҳәаланы, уи ашьҭахь алымҳаҵәқәа рыла идырӷәӷәоит.
Аҩымаа- алҵла иалырхуеит
Аҩымаа арахәыцқәа аҽы ахахәыц иалхуп
Ахымаа
Ахымаа – амҿтәы хәамц аргылара атрапециа аформа амоуп. Алегендала ахымаа агәырҩа ахҽразы иахылҿиааз интсрументуп. Алегенда аҿы иаҳәоит: аб машәырла зԥа дызшьыз игәырҩа иихаиршҭырц, ахәыҷы дахьыркәабоз амҿтәы лагьан аҽы ахахәыц аҿаҵаны арҳәара далагеит, иара х-маак аман, иара убри азоуп ахымаа захьӡу аинструмент.
Ахымаа - алҵла иалырхуеит
Ахымаа арахәыцқәа аҽы ахахәыц иалхуп
ачамгәыр
Ачамгәыр – аҳа аформа змоу аԥсуа инструментуп. Ачамгәыр ахәамҵ амҿтәы декала ирхиоуп, уаҟа хыԥхьаӡара рацәала абжьы ҭыҩратә кылҵәарақәа амоуп.
Ачамгәыр ашәҵлеи алҵлеи иалырхуеит
Ачамгәыр арахәыцқәа аҽы ахахәыц иалхуп
Ачамгәыр - итәаны ихәмаруеит. Ахәмарраан аинструмент рыҩнапык ала иркуп, ахықәцә маҷк ишьҭыхны, ахәамцы арӷьа напыла ршьамхы иқәыркоит. Ачамгәыр ихәмаруа аҳәса роуп.
абыкь
Абыкь – абзтә-аҧсыҧтә инструментқәа рахьтә аҧсуаа еиқәдырхеит абыкь ҳәа изышьҭоу ажәытәтәи амузыкатә арҳәага. 90 см аура ыҟоуп ари аинструмент. Иара иахылҵуаз абжьы ҵар иабзоураны алаҳәара ҟарҵон ашәарҭара аныҟаз, ажәлар реизгараан, амхтәы усурақәа анымҩаҧыргоз.
Абыкь алырхуеит араса амахә

Абыкь адырҳәоит игыланы, рԥышә иқәҵаны иҭаҭәҳәоит.
аҿарпын
Аҿарпын – ахьшьцәа рмузыка арҳәагоуп. Уи ала иадырҳәоит ахьшьцәа рнапы злаку аус иадҳәалоу амузыка, иара убас аркәашагақәа. Уажәы аҿарпын ала иадырҳәоит егьырҭ ашәақәагьы.
Аҿарпын злырхуа аҟаб ахәҵәы, иара убас акакан, ахәырма рымахәқәа роуп
аинҟьага
Аинҟьага – ашыц, ма алаҳаҵла иалху иҭаԥҟоу иԥаҟьоу аӷәмаҷқәа 12 цыра рыла ишьақәгылоу, ажыга аформа змоу инструментуп.
Аинҟьага алаҳаҵлеи ашыци иалырхуеит

Аинҟьага ихәмаруеит рнапы ианҟьаны. Еиҳарак ахархәара амоуп аԥсуа кәашарақәа раан.

адаул
Адаул – ашьҭыбжь зхылҵуа аинструментқәа рахь иаҵанкуеит адаул. Адаул иасуеит анацәкьарақәа рыла, анапсыргәыҵала. Адаул рхы иадырхәоит Аҧсны еиуеиҧшым жәлар рансамбльқәа рҿы.
Ашашәа ахархәарала иара иӷәӷәаны ихадыршәуеит
Адаул ахаршә аҭыӷьцәеи, аҳәысцәеи иалырхуеит